Защита на личните данни

Политика за поверителност на интернет страницата и конкурса Digital Starts

Администратор на личните данни: „Фондация "Джиджитъл4“ /' ENG -> Digital4 Foundation"

ЕИК 206041479,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4030, ул. „Смилево“ № 25, ет. партер

Данни за контакт:
Моб.: +359 (889) 833 433
Email: info@digitalstars.bg

Адрес за кореспонденция и за подаване на искания за упражняване на правата по GDPR:
гр. Пловдив, ж.к. „Перла”, кв. „Тракия“, ул. „Вълко Шопов” 2Б

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на интернет страницата https://digitalstars.bg, както и за това как ще обработваме личните данни, получени с Вашите кандидатури в конкурса „Digital Stars”.

В изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (популярен още като „GDPR“), Ви уведомяваме, че получените от Вас лични данни ще се обработват от администратора Фондация “Джиджитъл4”  /’ ENG -> Digital4 Foundation, който е собственик на интернет страницата и организатор на конкурса.

1. Цели на обработването на Вашите лични данни:

1.1. Цели при събирането на кандидатури за конкурса
При кандидатстване за конкурса Вие ще ни предоставите ваши данни за контакт, както и информация за ваш предходен опит, проекти, видео представяне и друга информация за Вас, която подлежи на защита съгласно GDPR. Личните данни, които получаваме в тази връзка, ще бъдат обработвани само и единствено за целите на провеждане на конкурса, а именно: за връзка с кандидатите, за оценяването, за номиниране и за излъчване на победители за съответните категории, популяризиране на конкурса, публично обявяване на участници, номинирани лица и победителите, включително публикуване на данни в новини за конкурса.
1.2. Цели при обработване на данните на други лица – посетители на интернет страницата https://digitalstars.bg, включително лица, които влизат във връзка с нас посредством формата за контакт
Лични данни за посетителите на страницата, които са събрани с помощта на т.нар. „бисквитки“, ще бъдат обработвани в съответствие с нашата Политика за бисквитките, която е достъпна на сайта.
Данните на потребители, които са влезли във връзка с нас посредством формата за контакт на сайта, ще бъдат ползвани само и изключително за осъществяване на комуникацията със съответното лице и за изпращане на информационни материали във връзка с конкурса.

2. Правно основание за обработването на Вашите лични данни:

Ние обработваме Вашите лични въз основа на изричното Ви съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време. Повече информация за оттегляне на съгласието може да намерите в т. 7 по-долу, озаглавена „Права на лицата по отношение на техните данни“.
NB! Кандидатури за участие, подадени не от самия кандидат, а от друго лице, което номинира кандидата, трябва да са съпроводени от подписана декларация за съгласие за обработване на данните от наша страна, която декларация гласи:


Запознах се с Политиката за поверителност на https://digitalstars.bg и съм съгласен данните ми като кандидат за конкурса да бъдат обработвани от Фондация “Джиджитъл4”  /’ ENG -> Digital4 Foundation в съответствие с нея.

Име и подпис на кандидата: …………………………


В отделни случаи, Вашите данни може да бъдат използвани или разкрити пред трети лица, в изпълнение на наше законово задължение (например предоставяне на информация, изискана от проверяващи органи).
За наша и Ваша защита, в определени случаи при обработването на данни се позоваваме и на легитимен интерес (вж. т. 5 по-долу).

3. Получатели на данните:

Личните данни, които сме получили за някоя от горните цели, ще бъдат разкривани пред следните получатели:
Информация за кандидатите ще бъде предоставена на лицата, определени за жури на конкурса, за целите на оценка на кандидатите и определянето на победителите в съответните категории.
Поради публичния характер на конкурса, имената на участници, номинирани лица, отличени лица и самите победители, както и информация за проектите, с които са участвали в конкурса, може да бъдат публично оповестени в социалните мрежи, на нашата интернет страница и на други места в интернет пространството.
Съдържанието на кореспонденция и документи, в които се съдържат Ваши лични данни, може да бъде разкрито пред официалните органи при проверка или поискване.
От името на администратора данните се преглеждат и обработват по друг начин от негови служители на трудов договор, физически лица от висшия мениджмънт на дружеството или техни пълномощници, лица на граждански договор и съдружниците. Лицата по предходното изречение са поели писмено необходимите ангажименти за спазване на конфиденциалност.

4. Прехвърляне на данните в трета държава или международна организация:

Не се предвижда

5. Срок, за който ще се съхраняват личните данни:

Пълните данни от кандидатурите ще се съхраняват от нас за срок от три години, считано от датата на обявяване на победителите.
Данните от кореспонденция с Вас, инициирана чрез формата за контакт на сайта или обявения имейл за връзка, ще се съхраняват за срок от максимум една година, считано от датата, на която е постъпило първото Ваше съобщение до нас.
Публичните обявления и новини за конкурса, в които се съдържат данни за участници, не подлежат на ограничение със срок.
За обработването на определени данни, във връзка с които може да възникне спор или процедура пред съдилища или административни органи, ще се съхраняват от нас до изтичане на общата петгодишна давност. За това съхранение считаме, че за нас е налице легитимния интерес за защита по / иницииране на евентуални съдебни или административни производства.

6. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, по отношение на събраните данни:

Не се предвижда

7. Права на лицата по отношение на техните данни

Напомняме Ви, GDPR предвижда за Вас и следните други права по отношение на Вашите лични данни: право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните и право да оттеглите съгласието си за обработване на данните.

На следващите страници ще намерите кратки разяснения относно това в какво се изразяват основните Ви права съгласно GDPR, както и по какъв начин може да ги упражните при нужда.

Право на достъп
По искане на лица, за което съхранявате данни, последните имат право да получат достъп до личните данни, съхранявани за тях. Имат също така правото да поискат копие от личните данни, които са в процес на обработка.
Право на коригиране
Всяко лице има право да поиска грешни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани; В зависимост от целите на обработката, може да има право да извърши допълването на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Всяко лице има право да поиска лични данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими, или ако обработването им е незаконно.
Това право на лицата не е абсолютно – при определени случаи администраторът има основание да продължи обработването на данните и може да откаже поисканото изтриване. Чл. 17 от GDPR подробно очертава случаите, в които администраторът няма право да откаже и е длъжен да удовлетвори искането за изтриване на данните.
Право на ограничаване на обработването на данни
При определени обстоятелства лицата имат право да поискат от администратора на данните ограничение на обработването на личните им данни. Например, това право може да упражни, когато вече администраторът вече не се нуждае от личните данни за изпълнение на поръчки, но същевременно трябва да ги съхранява в системите, за да може да ги използва в ситуации като упражняване на права или защита по правни искове.
Право на преносимост на данните
При определени обстоятелства лицето може да поиска личните си данни, които е предоставило на администратора, в структуриран и машинно четим формат (т.е. в цифров вид) и да поиска предаването на тези данни на друго лице от администратора, ако такова предаване е технически осъществимо.
Право на възражение
При определени обстоятелства лицето може да възрази срещу обработката на лични данни и да задължи администратора да спре да обработва данните за в бъдеще.
Право на оттегляне на съгласието
Когато обработването на лични данни се основава на съгласие, то може да бъде оттегляно по всяко време, без да се посочват причини за това.
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данни въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

КАК ДА УПРАЖНИМ ПРАВАТА СИ?

Може да упражните правата си, като се свържете с нас с искане, изпратено по един от следните три начина:

⦁ по имейл на: info@digitalstars.bg
⦁ на адрес за адрес за кореспонденция: Гр. Пловдив, ж.к. „Перла”, кв. „Тракия“, ул. „Вълко Шопов” 2Б

Моля, идентифицирайте се в искането и ни обяснете с какво желаете да ви окажем съдействие относно Вашите права.

Вашето писмено искане може да се подаде на хартия или по електронен път и следва да включва:

⦁ Вашето име
⦁ Имейл адреса
⦁ Описание на искането
⦁ Предпочитана форма за комуникация (напр. обикновена или електронна поща);
⦁ Подпис (в случай на подаване на хартия);
⦁ Дата на искането;
⦁ Адрес за кореспонденция – моля, ако изпращате писмо по традиционна поща, не забравяйте да упоменете актуален адрес за кореспонденция, на който да върнем отговор по запитването Ви.
⦁ Пълномощно – ако искането е подадено от името на някой друг.

Възможно е да бъдете помолени да предоставите информация за потвърждаване на самоличността си, да упражните правата си.

8. Надзорен орган и право на жалба

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) контролира как боравим с вашите лични данни. КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на данни. Всички субекти на данни имат право да подават жалба пред КЗЛД по отношение на обработката на техните лични данни – данни за контакт и повече за процедурата могат да бъдат намерени на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.
Ако считате, че правата Ви относно защитата на данните са нарушени, имате право на жалба пред КЗП.

9. Изменения на настоящата Политика за поверителност

При евентуални изменения на тази политика, Вие ще получавате уведомления по имейл, както и възможност да потвърдите съгласието си с новите правила.

С уважение:
Екипът на „Фондация “Джиджитъл4” /’ ENG -> Digital4 Foundation“

Актуализираната версия на настоящата Политика за поверителност е одобрена и приета от администратора на лични данни на 01.10.2019г.


Тази политика за поверителност е разработена за конкурса Digital Starts със любезното съдействие на адвокатско дружество „Терзийска и партньори“, партньор на конкурса. https://terziyska-law.com